1 100 dan Alban soni

# Writing your language Writing Reading
0 Nol Zero -
1 Bir Një -
2 Ikki Dy -
3 Uch Tre -
4 To'rt Katër -
5 Besh Pesë -
6 Olti Gjashtë -
7 Yetti Shtatë -
8 Sakkiz Tetë -
9 To'qqiz Nëntë -
10 O'n Dhjetë -
11 O'n bir Njëmbëdhjetë -
12 O'n ikki Dymbëdhjetë -
13 O'n uch Trembëdhjetë -
14 O'n to'rt Katërmbëdhjetë -
15 O'n besh Pesëmbëdhjetë -
16 O'n olti Gjashtëmbëdhjetë -
17 O'n yetti Shtatëmbëdhjetë -
18 O'n sakkiz Tetëmbëdhjetë -
19 O'n to'qqiz Nëntëmbëdhjetë -
20 Yigirma Njëzet -
21 Yigirma bir Njëzet e një -
22 Yigirma ikki Njëzet e dy -
23 Yigirma uch Njëzet e tre -
24 Yigirma to'rt Njëzet e katër -
25 Yigirma besh Njëzet e pese -
26 Yigirma olti Njëzet e gjashtë -
27 Yigirma etti Njëzet e shtatë -
28 Yigirma sakkiz Njëzet e tetë -
29 Yigirma to'qqiz Njëzet e nëntë -
30 O'ttiz Tridhjetë -
31 O'ttiz bir Tridhjetë një -
32 O'ttiz ikki Tridhjetë e dy -
33 O'ttiz uch Tridhjetë e tre -
34 O'ttiz to'rt Tridhjetë e katër -
35 O'ttiz besh Tridhjetë e pesë -
36 O'ttiz olti Tridhjetë e gjashtë -
37 O'ttiz yetti Tridhjetë e shtatë -
38 O'ttiz sakkiz Tridhjetë e tetë -
39 O'ttiz to'qqiz Tridhjetë e nëntë -
40 Qirq Dyzetë -
41 Qirq bir Dyzet e një -
42 Qirq ikki Dyzet e dy -
43 Qirq uch Dyzet e tre -
44 Qirq to'rt Dyzet e katër -
45 Qirq besh Dyzet e pesë -
46 Qirq olti Dyzet e gjashtë -
47 Qirq etti Dyzet e shtatë -
48 Qirq sakkiz Dyzet e tetë -
49 Qirq to'qqiz Dyzet e nëntë -
50 Ellik Pesëdhjetë -
51 Ellik bir Pesëdhjetë e një -
52 Ellik ikki Pesëdhjetë e dy -
53 Ellik uch Pesëdhjetë e tre -
54 Ellik to'rt Pesëdhjetë e katër -
55 Ellik besh Pesëdhjetë e pesë -
56 Ellik olti Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Ellik yetti Pesëdhjetë e shtatë -
58 Ellik sakkiz Pesëdhjetë e tetë -
59 Ellik to'qqiz Pesëdhjetë e nëntë -
60 Oltmish Gjashtëdhjetë -
61 Oltmish bir Gjashtëdhjetë e një -
62 Oltmish ikki Gjashtëdhjetë e dy -
63 Oltmish uch Gjashtëdhjetë e tre -
64 Oltmish to'rt Gjashtëdhjetë e katër -
65 Oltmish besh Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Oltmish olti Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Oltmish etti Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Oltmish sakkiz Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Oltmish to'qqiz Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Yetmish Shtatëdhjetë -
71 Etmish bir Shtatëdhjetë e një -
72 Etmish ikki Shtatëdhjetë e dy -
73 Etmish uch Shtatëdhjetë e tre -
74 Etmish to'rt Shtatëdhjetë e katër -
75 Etmish besh Shtatëdhjetë e pesë -
76 Etmish olti Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Etmish etti Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Etmish sakkiz Shtatëdhjetë e tetë -
79 Etmish to'qqiz Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Sakson Tetëdhjetë -
81 Sakson bir Tetëdhjetë e një -
82 Sakson ikki Tetëdhjetë e dy -
83 Sakson uch Tetëdhjetë e tre -
84 Sakson to'rt Tetëdhjetë e katër -
85 Sakson besh Tetëdhjetë e pesë -
86 Sakson olti Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Sakson yetti Tetëdhjetë e shtatë -
88 Sakson sakkiz Tetëdhjetë e tetë -
89 Sakson to'qqiz Tetëdhjetë e nëntë -
90 To'qson Nëntëdhjetë -
91 To'qson bir Nëntëdhjetë e një -
92 To'qson ikki Nëntëdhjetë e dy -
93 To'qson uch Nëntëdhjetë e tre -
94 To'qson to'rt Nëntëdhjetë e katër -
95 To'qson besh Nëntëdhjetë e pesë -
96 To'qson olti Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 To'qson etti Nëntëdhjetë e shtatë -
98 To'qson sakkiz Nëntëdhjetë e tetë -
99 To'qson to'qqiz Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Bir yuz Njëqindë -